راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر مولايمان امام رضا(ع) Travel guide to the city of Mashhad Imam Reza
مسیر پیشنهادی اول: ۱۵۹۶ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، قم، جعفريه، ساوه، غرق آباد، نوبران، فامنين، ورودي بزرگراه همدان، همدان، اسد آباد، كنگاور، صحنه ، بيستون، ميدان فردوگاه كرمانشاه، ميدان آزادگان كرمانشاه ، رباط، اسلام آباد غرب، سرمست، ايوان ، چوار، ايلام.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر ايلام۱۵۵۹كيلومتر است .( جاده به صورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر ايلام۱۴۷۶كيلومتراست .( جاده به صورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر ايلام۱۳۶۶كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا ايلام۱۲۹۰كيلومتراست .( جاده به صورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا ايلام۱۱۷۴كيلومتراست .( جاده به صورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا ايلام ۱۱۱۳كيلومتراست .( جاده به صورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا ايلام۱۰۴۷كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا ايلام ۹۳۵كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تاايلام۸۱۶كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

گرمسار به قم:

از گرمسار به قم ۱۷۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس ۹۵۲ كيلومتر است و فاصله قم تاايلام۶۴۴ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

قم به جعفريه:

از قم تا جعفريه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله جعفريه تا مشهد مقدس ۹۹۱كيلومتر است و فاصله جعفريه تا ايلام۶۰۵كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه فرعي)

جعفريه به شهر ساوه:

از جعفريه تا شهر ساوه۳۵  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساوه تا مشهد مقدس ۱۰۲۶ كيلومتر است و فاصله ساوه تا ايلام ۵۷۰ كيلومتراست .( جاده به صورت دو طرفه فرعي)

ساوه به غرق آباد:

از ساوه تا غرق آباد ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله غرق آباد تا مشهد مقدس ۱۰۸۱ كيلومتر است و فاصله غرق آباد تا ايلام ۵۱۵ كيلومتراست .( جاده به صورت دو طرفه اصلي در حال تبديل بزرگراه)

غرق آباد به نوبران:

از غرق آباد تا نوبران ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوبران تا مشهد مقدس ۱۰۹۳ كيلومتر است و فاصله نوبران تا ايلام۵۰۳ كيلومتراست .( جاده به صورت دو طرفه اصلي در حال تبديل بزرگراه)

نوبران به فامنين:

ار نوبران تا فامنين ۷۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فامنين تا مشهد مقدس ۱۱۶۳ كيلومتر است و فاصله فامنين تا ايلام۴۳۳ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي در حال تبديل بزرگراه)

فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان:

از فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان ۶۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله همدان تا مشهد مقدس ۱۲۲۳ كيلومتر است و فاصله شهر همدان تا ايلام ۳۷۳ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

همدان به اسد آباد:

ازهمدان تا اسد آباد ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسدآباد تا مشهد مقدس ۱۲۷۳ كيلومتر است و فاصله اسد آباد تا ايلام۳۲۳ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

اسد آباد به كنگاور:

از اسد آباد تا كنگاور ۳۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كنگاور تا مشهد مقدس ۱۳۱۰ كيلومتر است و فاصله كنگاور تا ايلام۲۸۶ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

كنگاور به صحنه :

از كنگاور تا صحنه ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله صحنه تا مشهد مقدس۱۳۴۳ كيلومتر است و فاصله صحنه تا ايلام ۲۵۳كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

صحنه به بيستون:

ازصحنه تا بيستون۲۷  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيستون تا مشهد مقدس۱۳۷۰ كيلومتر است و فاصله بيستون تا ايلام ۲۲۶ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

بيستون به كرمانشاه :

از بيستون تا ميدان فرودگاه كرمانشاه ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۰۰ كيلومتر است و فاصله كرمانشاه تا ايلام ۱۹۶ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

ميدان فردوگاه كرمانشاه به ميدان آزادگان كرمانشاه :

ازميدان فردوگاه كرمانشاه تا ميدان آزادگان كرمانشاه ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان آزادگان كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۱۴ كيلومتر است و فاصله ميدان آزادگان كرمانشاه تا ايلام ۱۸۲كيلومتر است .    ( جاده به صورت بزرگراه)

ميدان آزادگان كرمانشاه به رباط:

از ميدان آزادگان كرمانشاه تا رباط ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رباط تا مشهد مقدس ۱۴۳۶ كيلومتر است و فاصله رباط تا ايلام ۱۶۰ كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

رباط به اسلام آباد غرب:

از رباط تا اسلام آباد غرب ۳۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسلام آباد غرب تا مشهد مقدس۱۴۷۳ كيلومتر است و فاصله اسلام آباد غرب تا ايلام ۱۲۳كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

اسلام آباد غرب به سرمست:

از اسلام آباد غرب تا سرمست ۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سرمست تا مشهد مقدس ۱۵۰۱ كيلومتر است و فاصله سرمست تا ايلام ۹۵ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

سرمست به ایوان:

ار سرمست به ایوان ۴۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله ایوان تا مشهد مقدس ۱۵۵۰ کیلومتر است و فاصله ایوان تا ایلام ۴۶ کیلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

ایوان به چوار:

ايوان به چوار ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چوار تا مشهد مقدس۱۵۸۲ كيلومتر است و فاصله چوار تا ايلام ۱۴كيلومتر است.ضمنا قسمتي از جاده در حال اصلاح مي باشد و با اصلاح اين قسمت فاصله بين ايوان و چوار حدود دوازده كيلومتر كمتر مي شود.( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

چوار به ایلام:

چوار به ايلام ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايلام تا مشهد مقدس ۱۵۹۶ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)


مسير پيشنهادي مشهد مقدس به ايلاممسیر پیشنهادی دوم:۱۵۹۶ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، ايوانكي، تهران(پل افسريه)، اول اتوبان ساوه ، ساوه، غرق آباد، نوبران، فامنين، ورودي بزرگراه همدان، همدان، اسد آباد، كنگاور، صحنه ، بيستون، ميدان فردوگاه كرمانشاه، ميدان آزادگان كرمانشاه ، رباط، اسلام آباد غرب، سرمست، ايوان ، چوار، ايلام.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر ايلام ۱۵۵۹كيلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهرايلام ۱۴۷۶كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر ايلام۱۳۶۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا ايلام۱۲۹۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا ايلام۱۱۷۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا ايلام۱۱۱۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تاايلام۱۰۴۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تاايلام ۹۳۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا ايلام ۸۱۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا ايلام ۷۸۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران (پل افسريه):

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران تا ايلام ۷۱۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تهران (پل افسريه) به اول اتوبان ساوه:

از تهران تا اول اتوبان ساوه( اتوبان آزادي در داخل شهر تهران) ۲۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول اتوبان ساوه تا مشهد مقدس۶۸۸ كيلومتر است و فاصله اول اتوبان ساوه تاايلام۶۸۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اول اتوبان ساوه تا شهر ساوه :

از اول اتوبان ساوه تا شهر ساوه ۱۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساوه تا مشهد مقدس۱۰۲۶  كيلومتر است و فاصله ساوه تا ايلام۵۷۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ساوه به غرق آباد:

از ساوه تا غرق آباد ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله غرق آباد تا مشهد مقدس ۱۰۸۱ كيلومتر است و فاصله غرق آباد تا ايلام۵۱۵ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

غرق آباد به نوبران:

از غرق آباد تا نوبران ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوبران تا مشهد مقدس ۱۰۹۳ كيلومتر است و فاصله نوبران تا ايلام۵۰۳ كيلومتر است . جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

نوبران به فامنين:

ار نوبران تا فامنين ۷۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فامنين تا مشهد مقدس ۱۱۶۳ كيلومتر است و فاصله فامنين تا ايلام۴۳۳ كيلومتر است . جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان:

از فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان ۶۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله همدان تا مشهد مقدس ۱۲۲۳ كيلومتر است و فاصله شهر همدان تا ايلام ۳۷۳ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

همدان به اسد آباد:

ازهمدان تا اسد آباد ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسدآباد تا مشهد مقدس ۱۲۷۳ كيلومتر است و فاصله اسد آباد تا ايلام۳۲۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اسد آباد به كنگاور:

از اسد آباد تا كنگاور ۳۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كنگاور تا مشهد مقدس ۱۳۱۰ كيلومتر است و فاصله كنگاور تا ايلام ۲۸۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كنگاور به صحنه :

از كنگاور تا صحنه ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله صحنه تا مشهد مقدس۱۳۴۳ كيلومتر است و فاصله صحنه تا ايلام ۲۵۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

صحنه به بيستون:

ازصحنه تا بيستون۲۷  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيستون تا مشهد مقدس۱۳۷۰ كيلومتر است و فاصله بيستون تا ايلام ۲۲۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بيستون به كرمانشاه : 

از بيستون تا ميدان فرودگاه كرمانشاه ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۰۰ كيلومتر است و فاصله كرمانشاه تا ايلام ۱۹۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميدان فردوگاه كرمانشاه به ميدان آزادگان كرمانشاه :

ازميدان فردوگاه كرمانشاه تا ميدان آزادگان كرمانشاه ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان آزادگان كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۱۴ كيلومتر است و فاصله ميدان آزادگان كرمانشاه تا ايلام ۱۸۲ كيلومتر است .   ( جاده بصورت بزرگراه)

ميدان آزادگان كرمانشاه به رباط:

از ميدان آزادگان كرمانشاه تا رباط ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رباط تا مشهد مقدس ۱۴۳۶ كيلومتر است و فاصله رباط تا ايلام ۱۶۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

رباط به اسلام آباد غرب:

از رباط تا اسلام آباد غرب ۳۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسلام آباد غرب تا مشهد مقدس۱۴۷۳ كيلومتر است و فاصله اسلام آباد غرب تا ايلام ۱۲۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اسلام آباد غرب به سرمست:

از اسلام آباد غرب تا سرمست ۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سرمست تا مشهد مقدس ۱۵۰۱ كيلومتر است و فاصله سرمست تا ايلام ۹۵ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

سرمست به ایوان:

ار سرمست به ایوان ۴۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله ایوان تا مشهد مقدس ۱۵۵۰ کیلومتر است و فاصله ایوان تا ایلام ۴۶ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ایوان به چوار:

ايوان به چوار ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چوار تا مشهد مقدس۱۵۸۲ كيلومتر است و فاصله چوار تا ايلام ۱۴كيلومتر است.ضمنا قسمتي از جاده در حال اصلاح مي باشد و با اصلاح اين قسمت فاصله بين ايوان و چوار حدود دوازده كيلومتر كمتر مي شود.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چوار به ایلام:

چوار به ايلام ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايلام تا مشهد مقدس ۱۵۹۶ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)در اينجا شايسته و تكليف است مسير ايلام تا مهران ( مرز مهران)و سپس تا شهر كربلا معلي را نيز براي دوستداران اهل البيت مسير يابي نمايم،انشاء الله مورد استفاده زائرين محترم قرار گيرد.التماس دعا.

ايلام به مهران:از ايلام تا مهران ۸۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مهران تا مشهد مقدس ۱۶۸۰ كيلومتر است .

مهران به پايانه مرزي مهران:از مهران تا پايانه مرزي مهران ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پايانه مرزي مهران تا مشهد مقدس۱۶۹۲ كيلومتر است.

پايانه مرزي مهران تا بدره عراق:از پايانه مرزي مهران تا بدره عراق ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بدره عراق تا مشهد مقدس ۱۷۰۵ كيلومتر است .

بدره عراق به منطقه جصان:از بدره عراق تا منطقه جصان ۱۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله منطقه جصان تا مشهد مقدس۱۷۲۲ كيلومتر است.

منطقه جصان به كوت:از منطقه جصان تا كوت ۵۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوت تا مشهد مقدس۱۷۷۲ كيلومتر است .

كوت به نعمانيه: كوت تا نعمانيه ۴۱ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله نعمانيه تا مشهد مقدس۱۸۱۳ كيلومتر است .

نعمانيه به هاشميه:از نعمانيه تا هاشميه ۸۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هاشميه تا مشهد مقدس۱۸۹۷ كيلومتر است.

هاشميه به حله:هاشميه تا حله ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حله تا مشهد مقدس۱۹۳۰ كيلومتر است .

حله به هنديه :حله تا هنديه ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هنديه تا مشهد مقدس۱۹۵۲ كيلومتر است.

هنديه به كربلامعلي:از هنديه تا كربلا معلي۲۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كربلا معلي تا مشهد مقدس ۱۹۷۲ كيلومتر است .

در اينجا هم شايسته و تكليف است فاصله شهر هاي مذهبي داخل كشور عراق را با كربلا معلي براي دوستداران اهل البيت از اين مسير ذكر نمايم،انشاء الله مورد استفاده زائرين محترم قرار گيرد.التماس دعا

كربلا معلي تا نجف اشرف:ازكربلا معلي تا نجف اشرف ۷۸ كيلومتر است ،كه در نتيجه فاصله نجف اشرف از راه كربلاتا مشهد مقدس ۲۰۵۰ كيلومتر است.توضيح بيشتر اينكه اگر از مرز مهران مستقيم به نجف اشرف برويم و از شهرهاي بدره، منطقه جصان،كوت،نعمانيه،ديوانيه ،شاميه ،ابوصخير عبور كنيم و به شهر نجف اشرف برسيم،فاصله نجف اشرف تا مشهد مقدس ۱۹۷۲كيلومتر است.

كربلامعلي تا مسجد كوفه:ازكربلا معلي تا مسجدكوفه ۸۶كيلومتر است، كه در نتيجه فاصله مسجد كوفه از راه كربلا تا مشهد مقدس ۲۰۵۸ كيلومتر است.توضيح بيشتر اينكه اگر از مرز مهران مستقيم به مسجد كوفه برويم و از شهرهاي بدره،منطقه جصان،كوت،نعمانيه،ديوانيه ،شاميه عبور كنيم و به مسجد كوفه برسيم،فاصله مسجد كوفه تا مشهد مقدس ۱۹۷۲ كيلومتراست . 

كربلا معلي تا كاظمين:ازكربلا معلي تاكاظمين۱۱۰ كيلومتر است،كه در نتيجه فاصله كاظمين از راه كربلاتا مشهد مقدس ۲۰۸۲ كيلومتر است.توضيح بيشتر اينكه اگر از مرز مهران مستقيم به كاظمين برويم و از شهرهاي بدره، منطقه جصان،كوت، عزيزيه،بغدادعبور كنيم و به كاظمين برسيم ،فاصله كاظمين تا مشهد مقدس ۱۹۵۲ كيلومتر است .

كربلا معلي تا سامرا:ازكربلا معلي تاسامرا ۲۲۲ كيلومتر است،كه در نتيجه فاصله سامرا از راه كربلاتا مشهد مقدس ۲۱۹۴ كيلومتر است.توضيح بيشتر اينكه اگر از مرز مهران مستقيم به سامرا برويم و از شهرهاي بدره،منطقه جصان، كوت،عزيزيه، بغداد، كاظمين ،دجيل عبور كنيم و به شهر سامرا برسيم ،فاصله سامرا تا مشهد مقدس ۲۰۷۰ كيلومتر است .

عكس: كربلا معلي

عكس: نجف اشرف

عكس: كاظمين

عكس هوايي: سامرا

ضمنا"نقاط دیدنی استان ایلام در خط سیر جاده و شهر ايلام بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: ايلام

مقصد سفر: ايوان

مسیرسفر: ايلام- ايوان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : درياچه سد ايلام- آبشارهاي سرطاف و گچان- تفرجگاههاي تنگ دالاو و تجريان- كاخ فلاحتي- قلعه والي- رودخانه هاي چوار و كاني شيخ- غارهاي طلسم ايوان و انفجاري ايوان- گردشگاه ييلاقي خوران ايوان- طاق شيرين و فرهاد.

2-مبدأ سفر: ايلام

مقصد سفر: چرداول

مسیرسفر: ايلام- شيروان- چرداول

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : درياچه سد ايلام- آبشارهاي سرطاف و گچان- تفرجگاههاي تنگ دالاو و تجريان- كاخ فلاحتي- قلعه والي- رودخانه هاي چرداول و چنارچ- شهر باستاني شيروان- قلعه سام- پل كردوديت(پسر و دختر)- امامزاده عباس.

3-مبدأ سفر: ايلام

مقصد سفر: دهلران

مسیرسفر: ايلام- مهران- دهلران

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : درياچه سد ايلام- آبشارهاي سرطاف و گچان- تفريحگاههاي تنگ دالاو و تجريان- كاخ فلاحتي- قلعه والي- رودخانه هاي پير محمد، تلخاب، كنجان چم، ساركده و چنگوله- آبشار چم آو- تالاب سياب دريوش- آبشار آبتاف- چشمه آبگرم دهلران- غارهاي خفاش، زينه گان و تايه گه- ويرانه هاي شهر سامرا- تنگ وديله- قلعه تاريخي شياق- سنگ نوشته هاي گل گل، تخت خان ورزين آباد- تپه علي كش- آتشكده و كوشك قينقر- امامزاده علي صالح (ع)- سيد اكبر و سيد ابراهيم .

4-مبدأ سفر: ايلام

مقصد سفر: آبدانان

مسیرسفر: ايلام- دره شهر- آبدانان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : درياچه سد ايلام- آبشارهاي سرطاف و گچان- تفريحگاههاي تنگ دالاو و تجريان- كاخ فلاحتي- قلعه والي- رودخانه هاي آبدانان و سيمره- درياچه دوقلوي سياه گاوآبدانان- غارهاي كناتاريكه و مژاره آبدانان- تفرجگاه كلم بدره- شهر باستاني دره شهر- شهر باستاني ماژين- دژ شيخ مكان- قلعه هاي پور اشرف، ميرغلام هاشمي، كلم و زينل- پل جم نمشت- پل گاوميشان- امامزاده بابا سيف الدين- امامزاده صالح(ع) .

نقاط دیدنی شهرو حومه ایلام :

قلعه والی – قلعه قیران – موزه تاریخ طبیعی ایلام – مسجد جامع – سنگ نوشته تخت خان – جاذبه های طبیعی کوه قلاقیران – پشت قلعه چوار- کاخ فلاحتی – پارک جنگلی چقا سبز – قلعه اسماعیل خان .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:22  توسط اميرعلي ولي نژاد  |